תנאים כלליים לטיולים מודרכים ע"י יזהר דמטר ו/או קבוצת המעיין

כללי: מסמך זה מציג את תנאי ההתקשרות בין יזהר דמטר ו/או קבוצת המעיין (המארגן) ובין המשתתף בטיול (המטייל). המידע מנוסח למען הנוחות בלשון זכר אך מתייחס לזכר ונקבה.

1.1 - אישור הטיול - מרגע מילוי טופס ההרשמה באתר חברת PNT המשתתף מאשר את השתתפותו בטיול מתחילתו ועד סופו. תו"כ קבלת ומילוי הנחיות ממדריך הטיול או המארגן. הדבר נכון לפני, במהלך, ולאחר הטיול.


1.2 - קבלת מידע - המידע הייעודי לפני הטיול יועבר באמצעות אי-מייל ו/או בקבוצת וואטסאפ ייעודית לקבוצת הטיול. באחריות המטייל לוודא כי הוא קיבל את המידע ואת העדכונים האחרונים הנוגעים לטיול, כפי שהתפרסמו בקבוצת הצ'אט בוואטסאפ ו/או נמסרו ע"י נציג המארגן ו/או מדריך הטיול.


1.3 - רכישת הטיסות - רכישת הטיסות הינה באחריותו הבלעדית של המטייל, למארגן אין כל השפעה או קשר לתכנית הטיסות שנרכשה ע"י המטייל ו/או למחיר הטיסות שנרכשו.

2.1 - גודל הקבוצה - גודל קבוצת הטיול יוגדר ע"י המארגן. קבוצות ההליכה יהיו בגודל של בין 6-18 מטיילים. במקרה חריג בו קבוצת ההליכה תהיה מעל 18 מטיילים, הקבוצה תובל ע"י 2 אנשי צוות.


2.1 - קיום הטיול - קיום הטיול מותנה בהרשמה של מספר מינימלי שנקבע ע"י המארגן. המארגן שומר לעצמו את הזכות לבטל את הטיול במידה ואינם מספיק נרשמים לקיום הטיול עד 14 ימים לפני הטיול. במידה והמארגן מבטל את הטיול הוא ישיב את מלוא מחיר הטיול, אך לא ישיב כל סכום אשר קשור ברכישת הטיסות.

3.1 - תכנית הטיול - על המטייל לקרוא היטב את תכנית הטיול ולדעת שהיציאה כרוכה באתגר פיזי. הליכה בטבע הינה פעילות שכרוכה בסיכון חיים.


3.2 - שינויים בתכנית הטיול - במידה ומדריך הטיול או המארגן רואים צורך בכך - ישנה להם זכות מלאה לשנות את תכנית הטיול בכל אופן שידרש ללא כל התראה מראש בזמן מסוים.

4.1 - הגעה אל הטיול - על המטייל להגיע בשעה הנקובה ליעד הקבוע בתכנית הטיול. כל הוצאה בגין איחור ו/או הוצאה במהלך ההגעה אל היעד הינה באחריות המטייל.

5 - ביטוח


5.1 - כל מטייל חייב לבטח עצמו בביטוח רפואי וביטוח מטען מתאימים, כולל ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית וחילוץ מן השטח, וכל ההרחבות הנדרשות.


5.2 - מומלץ לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה לטיול, כדי להיות מכוסים במקרה של ביטול (בכפוף לתנאי הפוליסה).


5.3 - מטייל אשר מבטח ציוד יקר כגון מצלמה, יצהיר עליו במכס בעת היציאה מישראל.


5.4 - ניתן לרכוש ביטוח נסיעות בסוכנות ביטוח מומלצת ע"י המארגן. למען הסר ספק יודגש כי המארגן אינו חברת ביטוח ואינו נושא בכל אחריות בנושאי ביטוח, וההתקשרות היא ישירות בין המטייל לבין סוכנות הביטוח.5.5 - המארגן ו/או המדריך לא יהיו אחראית לכל אובדן ו/או נזק למטען המטייל במהלך הטיול.


5.6 - לתביעת פיצוי ביטוחי בגין אי הגעת מטייל לטיול ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, בעיה אישית או כל סיבה אחרת, יש לפנות ישירות לחברת הביטוח. המארגן לא יהיה צד לתביעה או לכל טענה אפשרית.


6.1 - בריאות וכושר - על המטייל להגיע בכושר סביר לביצוע תכנית הטיול במלואה. כל שינוי בתכנית שנגרם מחוסר יכולת פיזית מכל סוג שהוא (כושר, פחד, וכו) הינו באחריות המטייל והמטייל ישא בכל עלות הכרוכה בשינוי שכזה בתכנית.


6.2 - טרק הוא פעילות פיזית מאומצת שכרוכה בסכנת חיים. על המטייל לנהוג באחריות כלפי עצמו וכלפי חברי הקבוצה. הרחקה מהטיול בגין התנהגות לא אחראית הינה באחריות המארגן בלבד וכל הוצאה כספית שכורכה בהרחקת המטייל תחול על המטייל בלבד.

7.1 - משך הטיול - מספר ימי הטיול נקבע על בסיס לוחות הזמנים שתוכננו ע"י המארגן וכולל את יום ההגעה אל היעד ואת יום היציאה מהיעד (יום סיום הטיול) , גם אם ימים אלו אינם כוללים סיורים או ביקורים.

8 - התשלום ומחיר הטיול


8.1 - התשלומים עבור הטיול נקובים בדולר או אירו ונגבים בש"ח על פי שער המחאות והעברות גבוה ביום התשלום.


8.2 - מחיר הטיול המצוין ביום פרסום הטיול כולל הדרכה, בתי מלון/אכסניות/מתקני לינה ושירותי קרקע, מיסים מקומיים, עלויות המרת מט"ח מקומי וכד'. במקרה של התייקרות חלק ממרכיבים אלה לפני מועד היציאה לטיול, יעודכן המחיר בהתאם והמטייל יחויב בתוספת, גם אם שילם כבר חלק או את מלוא המחיר. המחיר המחייב הוא המחיר המעודכן המופיע בדף הטיול של המארגן ביום היציאה.


8.3 - מטייל שלא יסדיר את התשלום עד 14 יום לפני היציאה לטיול - תבוטל יציאתו לטיול.


8.4 -רשימת המתנה - ההרשמה לרשימת ההמתנה אינה מחייבת אף אחד מהצדדים ביציאה לטיול. במידה ויהיו ביטולים בשל משתתפים מהטיול - המעיין/יזהר רשאים לפנות לנרשמים ברשימת ההמתנה ולהציע להם/ן לבוא לטיול. המעיין/יזהר רשאים לפנות לנרשמים ברשימה לפי צרכיהם בטיול, ולווא דווקא לפי סדר מסוים.

9 - תנאי הביטול


9.1 - במידה ומטייל מבטל את השתתפותו בטיול - באחריות המטייל להודיע בכל אמצעי שהוא רואה לנכון ולוודא את קבלת המידע ע"י המארגן.


9.2 - בביטול הטיול ע"י המטייל עד 21 יום לפני הטיול - לא יגבו דמי ביטול, והמטייל יזוכה במלוא מחיר הטיול בניכוי עמלת סליקת האשראי ע"ס 2% ממחיר הטיול.


9.3 - בביטול הטיול ע"י המטייל בטווח הימים של 21 יום (כולל היום ה-21, יום ה-0 הוא יום היציאה לטיול) לפני הטיול לא יוחזר כל סכום שהוא למטייל. במידה והביטול הינו מסיבה בריאותית - על המטייל לפנות לביטוח הנסיעות שנרכש ע"י המטייל.

10 - תשר - עלויות התשרים (טיפים) לנותני שירותים מקומיים (סבלים, נהגים, מדריכים מקומיים וכו') נקבע בארץ ונגבה מראש לפני היציאה כחלק מתנאי הטיול. התשר אינו מיועד למדריך הישראלי. אין כל חובה לתת תשר למדריך הישראלי.

11 - סירוב לרישום לטיול או הפסקת הטיול


11.1 - המארגן רשאי לסרב לבקשת הרשמה של מטייל אשר לפי שיקול דעתו עלול לפגוע בחוויית שאר משתתפי הטיול עקב התנהגותו, מצבו הבריאותי או הנפשי ומכל סיבה אחרת, ללא צורך לנמק את סירובה.


11.2 - המארגן/המדריך רשאי להפסיק את הטיול למטייל אשר התנהגותו או מצבו הרפואי או הנפשי עלולים לפגוע בשאר המשתתפים ו/או בעצמו ו/או אשר לא מאפשר המשך טיול יחד עם יתר חברי הקבוצה. במקרה כזה, על המטייל לשאת בעלויות פינויו ו/או הבאתו לארץ. יובהר כי במידה והמארגן/המדריך יאלץ לשאת בהוצאות אלו בשטח, על המטייל לשלמם למארגן מיידית. עוד יובהר כי במקרה כזה, החברה לא תחזיר למטייל את עלות הטיול ו/ או חלקו.

12 - אירועים בטחוניים, מצבי חירום וכוח עליון


12.1 - המארגן מוציא טיולים ליעדים אשר מטיילים ישראלים יכולים לטייל בהם בביטחה. באחריות המטייל לבדוק אם קיימת התרעה ביטחונית ספציפית ליעד הכלול במסלול הטיול. ההחלטה להצטרף לטיול היא אך ורק של המטייל ועל פי מיטב הבנתו.


12.2 - במקרה של התרעה ביטחונית חמורה או אירוע ביטחוני סמוך למועד היציאה, אשר יגרמו לביטול הטיול, או לשינוי מועד או מסלול הטיול, ייחשב הדבר ככוח עליון והמארגן יהיה פטור מכל אחריות להחזר כספי מצידו.


12.3 - המארגן רשאי לבטל או לערוך שינויים במסלול הטיול ו/או בשיבוץ מדריכי הטיול על פי שיקול דעתו המקצועית, לפני הטיול ובמהלכו, עקב סיבות שאינן תלויות בו כגון שביתות, מזג אוויר ופגעי טבע, התרעות, הנחיות של סוכנים מקומיים או של רשויות מוסמכות, מגיפות, סכנות ביטחוניות וכל סיבה אחרת. שיקול דעתו של המארגן בנושא זה, לרבות שינויים מהותיים, הוא בלעדי ומוחלט.


12.5 - במקרה של שינויים בתכנית מסיבות שאינן תלויות בו, המארגן לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח עקב שינויים אלה, לרבות אכזבה, מפח נפש או אי נעימות. החברה אינה מתחייבת להחזר כספי מלא או חלקי בגין שינויים אלה, אם הכספים כבר שולמו לגורם שלישי.

13 - תחום שיפוט והתיישנות, חילוקי דעות


13.1 - כל תביעה ו/או טענה אשר תהייה למטייל כנגד החברה או מי מנציגיה חייבת להיות מובאת בפני החברה, לא יאוחר מתום 30 יום לאחר סיום הטיול, בפנייה למייל izhartrek@gmail.com.


13.2 - בכל מקרה של חילוקי דעות בין המארגן לבין המטייל, הסמכות לדון בטענות אלו תהייה אך ורק לבתי המשפט במדינת המארגן, ללא קשר למקום הרשמתו או מקום מגוריו של המטייל.


13.3 - בחלוף שנתיים מחזרת המטייל לארצו, לא יהיה המטייל זכאי לפנות אל המארגן בכל טענה ו/או תביעה הנוגעת לטיול, בין עפ"י התקשרותו החוזית עם החברה ובין בנזקיו. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח, 1958.